Důležité informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Slatina

2. Důvod a způsob založení

Obec Slatina (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Starosta:
Michal Kaderka - 776 854 989
info@obec-slatina.cz
Místostarosta:
Michal Petr - 724 756 458
info@obec-slatina.cz
Účetní:
Hana Petrová – 724 927 071
petrova@obec-slatina.cz
Zastupitelstvo:
Miroslav Gloc
Josef Hajný
David Kaderka
Věra Petrová
Petr Vychodil
Finanční výbor:
Věra Petrová (předseda)
Blanka Langová
Petr Vychodil
Kontrolní výbor:
Josef Hajný (předseda)
Miroslav Gloc
David Kaderka

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Slatina
  Slatina 54
  569 43 pošta Jevíčko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Slatina
  Slatina 54
  569 43 pošta Jevíčko

 • 4.3 Úřední hodiny

  středa: 18:00 – 19:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  776 854 989 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obec-slatina.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Slatina
  Slatina 54
  569 43 pošta Jevíčko

  Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na USB flash disk.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy: info@obec-slatina.cz

 • 4.8 Datová schránka

  d6ya3vq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1283442339/0800

6. IČ

00277363

7. DIČ

CZ00277363

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o informaci lze podat:

ústně na obecním úřadě ve Slatině v úředních dnech a hodinách,
písemně na adresu obecního úřadu,
elektronicky na adresu: info@obec-slatina.cz,
pomocí online formuláře

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) – na obecním úřadě
 • Elektronické podání – prostřednictvím elektronické podatelny na adresu info@obec-slatina.cz
 • Elektronické podání – prostřednictvím datové schránky ISDS d6ya3vq
 • Písemné podání poštou – na adresu obecního úřadu
  • 776 854 989 (starosta)Telefonické podání – tel.číslo

K podání žádosti lze použít formulář.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

11.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení – naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník úhrad, informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje bezplatně.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Pokud obec využívá licenční smlouvy, jejich vzory najdete zde.

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím